Ақтөбе облысының денсаулық сақтау секторын дамемлекеттік-жекеменшік кәріптестік жобаларын жүзегеасыру

Тақырып: Ақтөбе облысының денсаулық сақтау секторын дамемлекеттік-жекеменшік кәріптестік жобаларын жүзегеа сыру
Өтетін күні:23 августа 2018 г.
Өтетінуақыты: 10-00
Өтетінорны: «Дару» оңалту орталығы
Республикалықжиналыста ҚРДенсаулықсақтау вице-министріӘбішевОлжасАмангелдіұлы, АқтөбеоблысыәкімініңорынбасарыНұрғалиевЕрболЖолдаспекұлыжәнеоблыстықденсаулықсақтаубасқармаларыныңбасшыларықатысады.
Кездесубағдарламасында: «денсаулықсақтаудыдамытуреспубликалықорталығы» Бас директорыныңорынбасары Н.И. Кузембаев;«Қазақстандықмемлекеттік-жекеменшікәріптестікорталығы» АҚ өкілі;Ақтөбе облысының аймақтық МЖӘ орталығының өкілі;Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілі, сондай-ақ денсаулықсақтаусаласындағымемлекеттік-жекеменшікәріптестіктуралыкелісімгеқолқойғанАқтөбеоблысыныңжекеменшіксекторыныңөкілініңсөз сөйлеуі.
Түстенкейінкездесугеқатысушыларденсаулықсақтаумекемесінің 6 объектігебарады:«Көзжарығы» офтальмологиялықклиникасы, шұғылмедициналықкөмектің бас стациясы,Нокиндегімедициналық амбулатория,қалалықбалаларстоматологиялықполиклиникасыныңқұрылысыбарысыментанысады, балаларғаарналғанонкогематологияорталығы, «Check-up» диагностикалық орталығы.
Мемлекеттік-жекеменшікәріптестіктідамыту қажеттілігі,ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттіксаясатыныңөзгеруіментығызбайланысты, себебі МЖӘ дамыту - Қазақстан Республикасының 2050 жылғадейінгіжаңаэкономикалықсаясатының құрамдас бөлігі.
Мемлекеттік-жекеменшікәріптестіктіңбастымақсатымемлекет пен бизнестіңресурстары мен тәжірибесінбіріктіруарқылықоғамдықмүддеде инфрақұрылым жәннеқызметтердідамытуболыптабылады.
Қазіргі кезде денсаулық сақтау саласында 51 мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасы бар.
2017-2018 жылдарымемлекеттік-жекеменшікәріптестікформасыбойыншамедициналықмекемелерінің 25 нысаныіскеасырылатынболады, оныңішіндепозитрондық эмиссия орталығы, «Check-up» диагностика орталығы, балаларонкогематологиялықорталығы, Ақтөбе қаласының маңындағы аудандаржәнеоблыстыңаудандарындағы: медициналық диспансерлер (11), фельдшерлік-акушерлікпункттер (4), медициналықпункттер (7). Жылсоңынадейінәлеуметтікжауапкершілікаясындабалалықцеребральды паралич жәнеаутизмменауыратынбалаларғаарналған оңалту орталығының құрылысы аяқталады.
МЖӘ механизміненгізуұзақмерзімдікезеңдеоблыстыққаржығажүктеменіазайтудығанаемес, соныменбіргехалықтыңәлеуметтікқамсыздандырылуынжақсартуғакелесі мүмкіндіктербереді:денсаулықсақтаумекемелерініңинфрақұрылымындамыту, ұсынылатынқызметтердіңқолжетімділігі мен сапасы, ресурстардытиімдібасқаружәне бизнес-процестер.