ҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерініңәдепкодексі(Мемлекеттік қызметшілердіңқызметтікәдепқағидалары)

ҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерініңәдепкодексі(Мемлекеттік қызметшілердіңқызметтікәдепқағидалары)1. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік қызметатқаруқоғам мен мемлекеттарапынанерекшесенімбілдіруболыптабыладыжәнемемлекеттікқызметшілердіңморальдық-әдептілікбейнесінежоғарыталаптарқояды.
Қоғаммемлекеттікқызметшіөзініңбарлықкүш-жігерін, білімі мен тәжірибесінөзіжүзегеасыратынкәсібиқызметінежұмсайды, өзініңОтаны – ҚазақстанРеспубликасынақалтқысызәріадалқызмететедідепсенеді.
Мемлекеттік қызметшілерөзқызметіндеҚазақстанРеспубликасыныңТұңғышПрезиденті – ЕлбасыНұрсұлтанНазарбаевтыңсаясатынжақтауғажәне оны дәйектітүрдежүзегеасыруғатиіс.
Ескерту. 1-тармақтыңорыстіліндегімәтінгеөзгерісенгізілді, мемлекеттіктілдегімәтінөзгермейді – ҚР Президентінің 05.05.2017 № 471Жарлығымен.
2. ҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерінің осы әдепкодексі (Мемлекеттік қызметшілердіңқызметтікәдепқағидалары) (бұданәрі – Кодекс) ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясына, "ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікқызметітуралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы, "Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылтуралы" 2015 жылғы 18 қарашадағыҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарына, жалпықабылданғанморальдық-әдептілікнормаларынасәйкесмемлекеттікқызметшілердіңморальдық-әдептілікбейнесінеқойылатынжалпықабылданғанталаптарды, сондай-ақолардыңмінез-құлқыныңнегізгістандарттарынбелгілейді.
Кодекс халықтыңмемлекеттікоргандарғасеніміннығайтуға, мемлекеттікқызметтеөзарақарым-қатынастыңжоғарымәдениетінқалыптастыруғажәнемемлекеттікқызметшілердіңәдепсізмінез-құлықжағдайларыныңалдыналуғабағытталған.
3. Мемлекеттік органдардыңбасшылары, орталықатқарушыоргандарда – орталықатқарушыоргандардыңжауаптыхатшыларынемесебелгіленгентәртіппенорталықатқарушыоргандардыңжауаптыхатшыларыныңөкілеттіктеріжүктелгенлауазымдыадамдар, ал орталықатқарушыоргандардыңжауаптыхатшыларынемесеаталғанлауазымдыадамдарболмағанжағдайда – орталықатқарушыоргандардыңбасшылары осы Кодекс талаптарыныңорындалуын, осы Кодекстіңмәтінінмемлекеттікоргандардыңғимараттарындабаршағакөрінетіндейжердеорналастырудықамтамасызетеді.
4. Мемлекеттік қызметшімемлекеттікқызметкетұрғаннанкейінүшкүнмерзімде осы Кодекстіңмәтініменжазбашанысандатаныстырылуғатиіс.
2. Мінез-құлықтыңжалпыстандарттары
5. Мемлекеттік қызметшілер:
1) Қазақстанхалқыныңбірлігі мен елдегіұлтаралықкелісімдінығайтуғаықпалетуге, мемлекеттікжәнебасқатілдерге, Қазақстанхалқыныңсалт-дәстүрлерінеқұрметпенқарауға;
2) адал, әділ, қарапайымболуға, жалпықабылданғанморальдық-әдептілікнормаларынсақтауға, азаматтарменжәнеәріптестеріменқарым-қатынастасыпайылық пен әдептіліктанытуға;
3) өздеріқабылдайтыншешімдердіңзаңдылығы мен әділдігінқамтамасызетуге;
4) жекежәнезаңдытұлғалардыңқұқықтары мен заңдымүдделерінқозғайтыншешімдердіқабылдаудыңашықтығынқамтамасызетуге;
5) мемлекетмүддесіненұқсанкелтіретін, мемлекеттікоргандардыңжұмысістеутиімділігінекедергіжасайтыннемесетиімділігінтөмендететініс-әрекеттергеқарсытұруға;
6) қызметтікміндеттерінтиімдіатқаруүшінөзініңкәсібидеңгейі мен біліктілігінарттыруға, ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындабелгіленгеншектеулер мен тыйымдардысақтауға;
7) өзініңіс-әрекетіменжәнемінез-құлқыменқоғамтарапынанайтылатынсынғасебепкерболмауға, сынағаныүшінқудалауғажолбермеуге, орындысындыкемшіліктердіжою мен өзініңқызметінжақсартуүшінпайдалануға;
8) жекесипаттағымәселелердішешукезіндемемлекеттікоргандардың, ұйымдардың, мемлекеттікқызметшілер мен өзге де адамдардыңқызметінеықпалетуүшінөзініңқызметтікжағдайынпайдаланбауға;
9) шындыққасәйкескелмейтінмәліметтердітаратпауға;
10) мемлекеттікменшіктіңсақталуынқамтамасызетуге, өзінесеніптапсырылғанмемлекеттікменшікті, автокөлікқұралдарынқосаалғанда, ұтымды, тиімдіжәне тек қызметтікмақсаттағанапайдалануға;
11) қызметтіктәртіптібұлжытпайсақтауға, өзініңқызметтікміндеттерінадал, бейтарапжәнесапалыатқаруға, жұмысуақытынұтымдыжәнетиімдіпайдалануға;
12) мемлекеттікқызметкөрсетусапасынарттырубойыншатұрақтытүрдешараларқабылдауға, мемлекеттіккөрсетілетінқызметтердіңтұтынушысыретіндетолығыменхалықтыңсұранысынабағдарұстануға;
13) жасағаныүшінзаңнамадатәртіптік, әкімшілікнемесеқылмыстықжауаптылықкөзделгенқұқықбұзушылықтар мен терісқылықтардыжасауғажолбермеуге;
10) іскерлікәдептіжәнересмимінез-құлыққағидаларынсақтауғатиіс.
Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбетіолардыңқызметтікміндеттерінорындаукезіндемемлекеттікаппараттыңбеделіннығайтуғаықпалетуге, іскерлікпен, ұстамдылықпенжәнеұқыптылықпенерекшеленетінжалпықабылданғаніскерлікталаптарынасайболуғатиіс.
6. Мемлекеттік қызметшілерқызметтікжағдайларынжәнеоныменбайланыстымүмкіндіктердіқоғамдықжәнедінибірлестіктердің, басқа да коммерциялықемесұйымдардыңмүдделеріне, оныңішіндеөзініңоларғакөзқарасыннасихаттауүшінпайдаланбауғатиіс.
Мемлекеттік қызметшілер, оныңішіндебасшылауазымдардыатқаратындар, ұжымдаөздіникөзқарасынашықкөрсетеалмайды, бағыныстықызметшілердіқоғамдықжәнедінибірлестіктердің, басқа да коммерциялықемесұйымдардыңқызметінеқатысуғамәжбүрлейалмайды.
3. Қызметтентысуақыттағымінез-құлықстандарттары
7. Мемлекеттік қызметшілерқызметтентысуақытта:
1) жалпықабылданғанморальдық-әдептілікнормаларынұстануға, қоғамға жат мінез-құлық, оныңішіндеқоғамдықорындардаадамныңқадiр-қасиетiнжәнеқоғамдағыадамгершіліккенұқсанкелтіретінмасаңкүйде болу жағдайларынажолбермеуге;
2) қарапайымболуға, тиістікөрсетілетінқызметтердіалукезіндеөзініңлауазымдықжағдайын баса көрсетпеугежәнепайдаланбауға;
3) өзтарапынанқоғамдағыадамгершілікке, тәртіпкежәнеқауіпсіздіккеқолсұғушылыққаәкелетінзаңнаматалаптарынбұзуғажәнебасқаазаматтардықұқыққақарсы, қоғамға жат әрекеттердіжасауғатартуғажолбермеугетиіс.
4. Қызметтікқатынастардағымінез-құлықстандарттары
8. Мемлекеттік қызметшілерәріптестеріменқызметтікқарым-қатынасыкезінде:
1) ұжымдаіскерлікжәнетілектестікөзарақарым-қатынастыәрісындарлыынтымақтастықтыорнату мен нығайтуғаықпалетуге;
2) басқамемлекеттікқызметшілертарапынанқызметтікәдепнормаларынбұзудыңжолынкесугенемесеолардыболдырмаужөніндеөзгешараларқабылдауға;
3) ұжымдаәріптестерінің ар-намысы мен абыройынакіркелтіретінжекежәнекәсіптікқасиеттерінталқылауданаулақболуға;
4) әріптестерініңөзлауазымдықміндеттерінорындауынакедергікелтіретінәрекеттерге (әрекетсіздікке) жолбермеугеміндетті.
9. Басшыларқарамағындағықызметшілерменқарым-қатынаскезінде:
1) өзініңмінез-құлқыменбейтараптықтың, әділдіктің, риясыздықтың, жекетұлғаның ар-намысы мен абыройынақұрметпенқараудыңүлгісіболуға;
2) меритократия қағидаттарынсақтаудықамтамасызетуге, кадр мәселелеріншешукезіндетуыстық, жерлестікжәнежекебасынаберілгендікбелгілерібойыншаартықшылықкөрсетпеуге;
3) олардыңқызметініңнәтижелерінбағалау, сондай-ақкөтермелеужәнежазалаушараларынқолданукезіндеәділдік пен объективтіліктанытуға;
4) еңбекті, денсаулықтықорғауға, тиімдіқызмететуүшінқауіпсізжәнеқажеттіжағдайлардыжасауға, сондай-аққызметшілердің ар-намысы мен қадір-қасиетінкемсітушіліктіңжәнеқолсұғушылықтыңкезкелгеннысандарынболдырмайтынқолайлыморальдық-психологиялықахуалдықалыптастыруғабағытталғаншаралардықабылдауға;
5) қызметтікемессипаттағымәселелердішешукезіндеолардыңқызметінеықпалетугеөзініңқызметтікдәрежесінпайдаланбауға;
6) құқыққақарсықылықтарды, сондай-ақжалпықабылданғанморальдық-әдептілікнормаларына жат қылықтардыжасауғамәжбүрлемеуге;
7) оларғақатыстынегізсізайыптауларға, дөрекілік, қадір-қасиетінқорлау, әдепсіздікжәнеорынсызмінез-құлықфактілерінежолбермеугетиіс.
10. Төментұрғанлауазымдардыатқаратынмемлекеттікқызметшілер:
1) басшылардыңтапсырмаларынорындаукезінде тек объективтіжәнешынайымәліметтердіұсынуға;
2) өздерінемәлімболғанқызметтікәдепнормаларыныңбұзужағдайларыжәнемемлекеттікқызметкекіркелтiретінтәртіптіктерісқылықтартуралыбасшылыққажәнеәдепжөніндегіуәкілгедереухабарлауға;
3) басшыныңзаңдытапсырмаларынорындауғакедергікелтіретінәрекеттерді (әрекетсіздікті) болдырмауға;
4) басшылыққақатыстыжекеберілгендікке, олардыңқызметтікмүмкіндіктеріесебіненпайдажәнеартықшылықтаралуғаұмтылуғажолбермеугетиіс.
5. Көпшілікалдында, оныңішіндебұқаралықақпаратқұралдарындасөйлеуменбайланыстымінез-құлықстандарттары
11. Мемлекеттік орган қызметініңмәселелерібойыншакөпшілікалдындасөйлеудіоныңбасшысынемесемемлекеттікорганныңбұғануәкілеттікберілгенлауазымдыадамдарыжүзегеасырады.
Мемлекеттік қызметшілермемлекеттікқызметтіңбеделіненұқсанкелтірмей, пікірсайыстысыпайынысандажүргізугетиіс.
12. Мемлекеттік қызметшілермемлекеттіксаясатжәнеқызметімәселелеріжөніндегіөзпікірін, егерол:
1) мемлекетсаясатыныңнегізгібағыттарынасәйкескелмесе;
2) жариялауғарұқсатетілмегенқызметтікақпараттыашатынболса;
3) мемлекеттіңлауазымдыадамдарының, мемлекеттікбасқаруоргандарының, басқа да мемлекеттікқызметшілердіңатынаәдепке жат сөздерайтудантұрса, көпшілікалдындабілдіруінеболмайды.
13. Мемлекеттік саясаттыжүргізумен, мемлекеттікорганныңжәнемемлекеттікқызметшілердіңқызметіменбайланыстыемесмәселелербойыншамемлекеттікқызметшілердіңмемлекеттікорганныңатынанжарияланымдарынажолберілмейді. Педагогикалық, ғылымижәнеөзге де шығармашылыққызметбойыншаматериалдаржариялаудымемлекеттікқызметшіжекетұлғаретінде тек өзатынанжүзегеасыраалады.
14. Мемлекеттік қызметшігесыбайласжемқорлықкөріністерінжасағандепкөпшілікалдынданегізсізайыптағылғанжағдайда, олосындайайыптауанықталғанкүнненбастапбір ай мерзімде оны теріскешығаружөніндешараларқолдануғатиіс.
Әдеп жөніндегі уәкіл – Ризагуль Мурзагалиевна Омарова
Жұмыс телефонының нөмері – 932072
Бөлімінің нөмері – 323 Облыс әкімдігінің ғимараты (Әбілхаир хан даңғылы 40)
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қмыл агентігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің сенім телефоны: 545458
Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасының сенім телефоны: 565344
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес орталығының байланыс телефоны: 1424